Escoltar

Model de Govern i Gestió per a la comunicació del valor de les TI

Governar les Tecnologies de la Informació (TI) no és molt diferent de governar qualsevol altre actiu a una institució pública. No obstant aquesta similitud, la comunicació del valor que aporten les TI és sempre més difícil i complexa i per això es va crear recentment l'estàndard ISO 38500, que ajuda en aquesta tasca de govern de les TI.

El model de govern de TI de la UIB consisteix en quatre capes que es descriuen a continuació:v4El model de govern que aquí es presenta fa visible la relació existent entre l'estratègia institucional, la governança, la gestió i l'operació diària de les TI.


 

dFogIT®. Universitat de les Illes Balears. Tots els drets reservats.


Les diferents capes es connecten per produir un alineament entre el que les TI poden fer i el que han de fer per a la UIB. Així, per connectar les quatre capes s'utilitzen una sèrie d'instruments:


Del govern als recursos de TI

El Consell de Direcció estableix una sèrie de principis i objectius estratègics, d'alt nivell d'abstracció, que el Vicerectorat de TI ha de transformar en objectius tàctics i plans detallats, a través del desenvolupament de la política de TI pel Vicerectorat de TI. Aquests plans originen els projectes de TI, que poden requerir l’adquisició de recursos addicionals. 


Del personal de TI a les aplicacions i solucions

El CTI, gràcies a la formació contínua del seu personal i, juntament amb la resta dels serveis, centres i departaments, etc. de la UIB, formalitza els processos que produeixen formularis de proposta de projectes. Aquests projectes, que poden ser de diferent naturalesa, són avaluats pel Vicerectorat de TI i constitueixen la cartera de projectes i la d’inversions que es proposen al Consell de Direcció.


Dels actius de TI al valor de les TI

Una vegada que els projectes es converteixen en operacions dels serveis de TI, suportades per la infraestructura de TI i l'arquitectura de TI, s'han de mantenir i millorar dia a dia. Aquestes operacions són monitoritzades pel CTI a través d'indicadors de rendiment i conformitat, segons els estàndards de qualitat esperats per la UIB. Aquests indicadors han de ser transformats pel Vicerectorat de TI en indicadors de progrés que permetin comunicar el valor de les TI i el seu alineament amb els objectius estratègics fixats.

Aquest model no pretén ser només un marc de treball comú i alineat entre les quatre capes anteriorment assenyalades, sinó que també pretén ser una forma transparent de comunicar (interna o externament a la UIB) els instruments d'alineament i producció de valor de les TI.

En els propers mesos aniran apareixent nous enllaços en el model per a donar a conèixer el valor de les TI a la UIB.

Us animam a seguir aquest marc de govern de TI i esperam els vostres comentaris i suggeriments.
 

Model de Govern i Gestió per a la comunicació del valor de les TI